تالار و رستوران

رستوران شبدیز نبش وکیل آباد ۶۷ VRF نسل ۴
تالار و رستوران احسان بین پیروزی ۸ و ۱۰ VRF نسل ۴
شهر غذا بولور منتظری فن کویل کاستی