چرا کیهان ؟

بر این دشت بسیار شاهان بُدند                                                        همه نامداران کیهان بُدند

در سال ۱۳۶۰ تاسیسات حرارتی کیهان در رابطه با فروش و اجرای تاسیسات گرمایی ساختمانها و پروژه ها در شهـر مشهـد شـروع به کـار نمود. هدف این مجموعه تامین شرایط مطلوب و آسایش در داخل ساختمان و ایجاد شرایط خاص در یک فضای مورد نظر بوده ، که این مهم همیشه مورد رعایت و رضایت مشتـری قرار می گرفت.بعدها این تشکل با عنـوان صنایع حرارتـی و برودتـی در رابـطـه بـا سیـستم های تهویه مطبوع تا سال ۱۳۹۵ با موفقیت به فعالیت خود ادامه داد و در نتیجه در طول حدود ۴۰ سال فعالیت در زمینه تاسیـسـات این مجموعه به نام کیهان شهرت یافت.