روز پدر گرامی باد

 

پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست…