داستانهای مدیریتی

داستانهای مدیریتی(تمام اون چیزی که یک مدیر باید بداند)

اشتباه بزرگ: اول رهبر می شوم بعد صمیمی خواهم شد!
صمیمیت بر رهبری مقدم است. اولین گام در مسیر رهبری “صمیمیت” است. روایط متقابل با افراد و تعامل صمیمانه آغاز یک خیزش برای شماست.

ادامه مطلب