مشاهده همه 13 نتیجه

خریدفن کویل سقفی توکارGLظرفیت ۶۰۰ CFM

خریدفن کویل سقفی توکارGLظرفیت ۴۰۰ CFM

فن کویل کاستی چهارطرفه جی ال GLKA-750

فن کویل کاستی چهارطرفه جی ال GLKA-950

خریدفن کویل سقفی توکار گلدیران مدل ۳۰۰

7,600,000 تومان

خریدفن کویل سقفی توکارGLظرفیت ۸۰۰ CFM

11,400,000 تومان

خریدفن کویل سقفی توکارگلدیران مدلGLKT3-1000

15,650,000 تومان

خریدفن کویل سقفی توکار به ظرفیت ۱۲۰۰ CFM

20,700,000 تومان

خرید فن کویل سقفی توکارGLظرفیت ۱۶۰۰ CFM

29,000,000 تومان

خریدفن کویل سقفی توکارظرفیت ۲۲۰۰ CFM

35,000,000 تومان

فن کویل کاستی چهارطرفه جی ال GLKD-300

106,000,000 تومان

فن کویل کاستی چهارطرفه جی ال GLKD-400

110,000,000 تومان

فن کویل کاستی چهارطرفه جی ال GLKA-600

132,000,000 تومان